GDPR

Help in Change tar skyddet av personuppgifter på allvar. Därför har vi tagit fram denna policy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har som individ vars uppgifter vi behandlar. Dina personuppgifter behandlas i enligthet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Help in Change ideella förening, org nr. 802539-4720, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

 • Vad är en personuppgift?

  Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Som personuppgift räknas till exempel namn, adress, e-postadress, person- eller annat id-nummer, telefonnummer och fotografier.
 • Vad är personuppgiftsbehandling?
  Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, spara eller skriva ut uppgifterna.
 • I vilka situationer behandlar Help in Change ideella förening personuppgifter?
  Help in Change för ett register över sina medlemmar vilket innebär att vi behandlar uppgifter om namn, e-postadress, uppgift om bostadsort, telefonnummer och yrkestillhörighet för dig som medlem. Denna behandling är nödvändig för att upprätthålla ditt medlemskap i föreningen. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från avslutat medlemskap.

  Help in Change behandlar dina uppgifter om du söker arbete, är anställd eller på annat sätt utför ett uppdrag åt Help in Change. Behandlingen är nödvändig för att behandla din ansökan eller upprätthålla anställnings- eller uppdragsavtal med dig. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från avslutad rekrytering.

  Help in Change behandlar personuppgifter inom ramen för våra projekt. I detta fall är det bidragsgivarens riktlinjer som styr behandlingen och lagringstiden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänster till dig som deltagare i projektet samt fullgöra vårt avtal med bidragsgivaren.

  Help in Change behandlar dina uppgifter om du är kontaktperson på någon av våra partnerorganisationer. Behandlingen är nödvändig för att kunna hålla kontakten med våra partners. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från att samarbetet upphör.

  Uppgifter som vi samlar in är oftast namn och kontaktinformation, men beroende på ändamål kan även andra uppgifter vara nödvändiga, såsom din arbetslivserfarenhet om du söker jobb, person- eller samordningsnummer i samband med rapportering i projekt eller vilken organisation du tillhör om du är företrädare för vår partner.

  Dina personuppgifter (t.ex. bilder) kan komma att publiceras på vår hemsida eller i sociala medier i syfte att marknadsföra Help in Change verksamhet. Om vi publicerar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer vi att inhämta ditt samtycke innan publicering. Om du inte längre vill att dina uppgifter publiceras kan du återkalla ditt samtycke.

  Uppgifterna behandlas vidare i olika IT-system (t.ex. Google Drive, Slack och Trello) och i samband med det kan personuppgiftsbiträden eller annan som ansvarar för systemen få tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till avtalspartners (t.ex. försäkringsbolag), fackliga organisationer, Statistiska centralbyrån och andra aktörer som Help in Change måste lämna information till enligt lag eller avtal. Vi överför inte dina personuppgifter till aktörer utanför EU/EES, utom i fall då du är informerad och har uttryckligen samtyckt till överföringen.

  Inom ramen för programmet "Career Boost" behandlar vi personuppgifter för att sprida deltagarnas profiler till potentiella arbetsgivare via vår hemsida och våra sociala medier (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube). Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig som vill vara presenterad som arbetssökande i våra kanaler. Om du inte längre vill att dina uppgifter sprids av oss kan du återkalla ditt samtycke.
 • Vilka rättigheter har du enligt GDPR?
  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i GDPR har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i GDPR har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i GDPR rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade "rätten att bli bortglömd".

  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i GDPR rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i GDPR har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i GDPR ha en registrerad rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.
Om du anser att Help in Change har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Om du har några frågor om behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Help in Change styrelse via mailen hello@helpinchange.org